acts 16 in tamil

(16) After this I will return. 16 நாங்கள் ஜெபம்பண்ணுகிற இடத்துக்குப் போகையில் குறிசொல்ல ஏவுகிற ஆவியைக்கொண்டிருந்து, குறிசொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டாள். 13 And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither. 1 Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek: 2 Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. 4 And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Acts 16 English Standard Version (ESV) Timothy Joins Paul and Silas. 18 And this did she many days. 22 அப்பொழுது ஜனங்கள் கூட்டங்கூடி, அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பினார்கள். 15 And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள். A place to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible. 16 Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. A disciple was there, named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. 30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? 28 பவுல் மிகுந்த சத்தமிட்டு; நீ உனக்குக் கெடுதி ஒன்றுஞ் செய்துகொள்ளாதே; நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம் என்றான். 18 இப்படி அநேகநாள் செய்துகொண்டுவந்தாள். Tamil Bible (Non-Dramatized) Acts 16. 10 And after he had seen the vision, immediately we endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. 34 பின்பு அவன் அவர்களைத் தன் வீட்டிற்குக் கூட்டிக்கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு போஜனங்கொடுத்து, தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான். 7 After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not. Your email address will not be published. பவுல் சினங்கொண்டு, திரும்பிப்பார்த்து: நீ இவளை விட்டுப்புறப்படும்படி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான்; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று. 3 Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. ரோமராயிருக்கிறார்களென்று அவர்கள் கேட்டபொழுது பயந்துவந்து. 4.8K Ratings. 10 அந்தத் தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது, அவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தாரென்று நாங்கள் நிச்சயித்துக்கொண்டு, உடனே மக்கெதோனியாவுக்குப் புறப்பட்டுப்போகப் பிரயத்தனம்பண்ணி. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Add to favorites. 30 அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான். 9 And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us. 10 அந்தத் தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது, அவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தாரென்று நாங்கள் நிச்சயித்துக்கொண்டு, உடனே மக்கெதோனியாவுக்குப் புறப்பட்டுப்போகப் பிரயத்தனம்பண்ணி, 11 துரோவாவில் கப்பல் ஏறி, சாமோத்திராக்கே தீவுக்கும், மறுநாளிலே நெயாப்போலி பட்டணத்துக்கும் நேராய் ஓடி, 12 அங்கேயிருந்து மக்கெதோனியா தேசத்து நாடுகளில் ஒன்றிற்குத் தலைமையானதும் ரோமர் குடியேறினதுமான பிலிப்பி பட்டணத்துக்கு வந்து, அந்தப்பட்டணத்திலே சிலநாள் தங்கியிருந்தோம். Acts 16 New International Version - UK (NIVUK) Timothy joins Paul and Silas. 19 அவளுடைய எஜமான்கள் தங்கள் ஆதாயத்து நம்பிக்கை அற்றுப்போயிற்றென்று கண்டு, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள். Tamil English Parallel Bible.com. 36 சிறைச்சாலைக்காரன் பவுலுக்கு இந்த வார்த்தைகளை அறிவித்து: உங்களை விடுதலையாக்கும்படிக்கு அதிகாரிகள் கட்டளை அனுப்பினார்கள்; ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுது புறப்பட்டுச் சமாதானத்துடனே போங்கள் என்றான். 8 அப்பொழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய்ப் போய், துரோவாவுக்கு வந்தார்கள். 35 And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying, Let those men go. Followers Plays. 3 அவனைப் பவுல் தன்னுடனே கூட்டிக்கொண்டு போகவேண்டுமென்று விரும்பி, அவனுடைய தகப்பன் கிரேக்கன் என்று அவ்விடங்களிலிருக்கும் யூதர்களெல்லாம் அறிந்திருந்தபடியால், அவர்கள் நிமித்தம் அவனுக்கு விருத்தசேதனம்பண்ணினான். Check here if you accept our terms and to be contacted by our group. 13 ஓய்வுநாளில் நாங்கள் பட்டணத்துக்கு வெளியே போய், ஆற்றினருகே வழக்கமாய் ஜெபம்பண்ணுகிற இடத்தில் உட்கார்ந்து, அங்கே கூடிவந்த ஸ்திரீகளுக்கு உபதேசித்தோம். 39 And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city. 25 நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம்பண்ணி, தேவனைத் துதித்துப் பாடினார்கள்; காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ரோமராயிருக்கிறார்களென்று அவர்கள் கேட்டபொழுது பயந்துவந்து, 39 அவர்களுடனே தயவாய்ப் பேசி, அவர்களை வெளியே அழைத்துக்கொண்டுபோய், பட்டணத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள், 40 அந்தப்படி அவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிப் போய்விட்டார்கள். 33 மேலும் இராத்திரியில் அந்நேரத்திலேதானே அவன் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுபோய், அவர்களுடைய காயங்களைக் கழுவினான். 34 And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. 10 After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. 5 And so were the churches established in the faith, and increased in number daily. 15 அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபின்பு, அவள் எங்களை நோக்கி: நீங்கள் என்னைக் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவளென்று எண்ணினால், என் வீட்டிலே வந்து தங்கியிருங்களென்று எங்களை வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டாள். 27 சிறைச்சாலைக்காரன் நித்திரைதெளிந்து, சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறந்திருக்கிறதைக் கண்டு, கட்டுண்டவர்கள் ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, பட்டயத்தை உருவித் தன்னைக் கொலைசெய்து கொள்ளப்போனான். 38 சேவகர் இந்த வார்த்தைகளை அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்தார்கள். 16 And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying: 17 The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the most high God, which shew unto us the way of salvation. 28 But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here. 24 அவன் இப்படிப்பட்ட கட்டளையைப்பெற்று, அவர்களை உட்காவலறையிலே அடைத்து, அவர்கள் கால்களைத் தொழுமரத்தில் மாட்டிவைத்தான். 12 அங்கேயிருந்து மக்கெதோனியா தேசத்து நாடுகளில் ஒன்றிற்குத் தலைமையானதும் ரோமர் குடியேறினதுமான பிலிப்பி பட்டணத்துக்கு வந்து, அந்தப்பட்டணத்திலே சிலநாள் தங்கியிருந்தோம். 38 And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared, when they heard that they were Romans. 38 சேவகர் இந்த வார்த்தைகளை அதிகாரிகளுக்கு அறிவித்தார்கள். Acts 16 - Tamil Bible (Non-Dramatized) | Himalaya. 6 அவர்கள் பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகளைக் கடந்துபோனபோது, ஆசியாவிலே வசனத்தைச் சொல்லாதபடிக்குப் பரிசுத்த ஆவியினாலே தடைபண்ணப்பட்டு, 7 மீசியா தேசமட்டும் வந்து, பித்தினியா நாட்டுக்குப் போகப் பிரயத்தனம்பண்ணினார்கள்; ஆவியானவரோ அவர்களைப் போகவொட்டாதிருந்தார். 39 அவர்களுடனே தயவாய்ப் பேசி, அவர்களை வெளியே அழைத்துக்கொண்டுபோய், பட்டணத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். 26 And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one’s bands were loosed. 20 அவர்களை அதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்புவித்து: யூதர்களாகிய இந்த மனுஷர் நம்முடைய பட்டணத்தில் கலகம்பண்ணி, 21 ரோமராகிய நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவும் அநுசரிக்கவும் தகாத முறைமைகளைப் போதிக்கிறார்கள் என்றார்கள். —It is a fact not without interest that the prophet from whom these words are taken (Amos 9:11-12) had been already quoted by Stephen ().Those who then listened to him had, we may believe, been led to turn to the writings of Amos, and to … 7 மீசியா தேசமட்டும் வந்து, பித்தினியா நாட்டுக்குப் போகப் பிரயத்தனம்பண்ணினார்கள்; ஆவியானவரோ அவர்களைப் போகவொட்டாதிருந்தார். Nothing is known of Silas’ family background, but if his name is short for “Silvanus,” it is a Roman name (taken from the god of the forest) and it could be that Silas was also born a Roman citizen. 2 He was well spoken of by the brothers [] at Lystra and Iconium. அதிகாரம் 1: அதிகாரம் 11 32 And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. 2 அவன் லீஸ்திராவிலும் இக்கோனியாவிலுமுள்ள சகோதரராலே நற்சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான். 14 அப்பொழுது தியத்தீரா ஊராளும் இரத்தாம்பரம் விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்; பவுல் சொல்லியவைகளைக் கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தைத் திறந்தருளினார். 31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. 29 அப்பொழுது அவன் தீபங்களைக் கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து, 30 அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான். 29 Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. 14 அப்பொழுது தியத்தீரா ஊராளும் இரத்தாம்பரம் விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்; பவுல் சொல்லியவைகளைக் கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தைத் திறந்தருளினார். Lydia Baptized at Philippi. 4 அவர்கள் பட்டணங்கள்தோறும் போகையில், எருசலேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள். 40 And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia: and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed. Acts 16:38 Paul was a Roman citizen because he was born in Tarsus (22:28), capitol of Cilicia and a city that the emperor Augustus had pronounced “free” because of its support of Rome. 17 அவள் பவுலையும் எங்களையும் பின்தொடர்ந்து வந்து: இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டாள். 31 அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி. பவுல் சினங்கொண்டு, திரும்பிப்பார்த்து: நீ இவளை விட்டுப்புறப்படும்படி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான்; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று. 22 And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. 26 சடிதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது; உடனே கதவுகளெல்லாம் திறவுண்டது; எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்றுபோயிற்று. Read full chapter 11 Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis; 12 And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days. And he came out the same hour. 32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தைப் போதித்தார்கள். அப்படியல்ல, அவர்களே வந்து, எங்களை வெளியே அழைத்து அனுப்பிவிடட்டும் என்றான். அதிகாரிகள் அவர்கள் வஸ்திரங்களைக் கிழித்துப்போடவும், அவர்களை அடிக்கவும் சொல்லி; 23 அவர்களை அநேக அடி அடித்தபின்பு, சிறைச்சாலையிலே வைத்து அவர்களைப் பத்திரமாய்க் காக்கும்படி சிறைச்சாலைக்காரனுக்குக் கட்டளையிட்டார்கள். Learn. Acts 16:31 31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. 35 பொழுது விடிந்தபின்பு: அந்த மனுஷரை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்ல அதிகாரிகள் சேவகர்களை அனுப்பினார்கள். 29 அப்பொழுது அவன் தீபங்களைக் கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து. 5 அதினாலே சபைகள் விசுவாசத்தில் ஸ்திரப்பட்டு, நாளுக்குநாள் பெருகின. 33 மேலும் இராத்திரியில் அந்நேரத்திலேதானே அவன் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுபோய், அவர்களுடைய காயங்களைக் கழுவினான். 34 பின்பு அவன் அவர்களைத் தன் வீட்டிற்குக் கூட்டிக்கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு போஜனங்கொடுத்து, தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான். 6 அவர்கள் பிரிகியா கலாத்தியா நாடுகளைக் கடந்துபோனபோது, ஆசியாவிலே வசனத்தைச் சொல்லாதபடிக்குப் பரிசுத்த ஆவியினாலே தடைபண்ணப்பட்டு. 14 And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. 13 ஓய்வுநாளில் நாங்கள் பட்டணத்துக்கு வெளியே போய், ஆற்றினருகே வழக்கமாய் ஜெபம்பண்ணுகிற இடத்தில் உட்கார்ந்து, அங்கே கூடிவந்த ஸ்திரீகளுக்கு உபதேசித்தோம். on "அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16 / Acts 16". 31 அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி, 32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தைப் போதித்தார்கள். 40 அந்தப்படி அவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிப் போய்விட்டார்கள். Copyright © 2020 Tamil English Parallel Bible.com. 21 ரோமராகிய நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவும் அநுசரிக்கவும் தகாத முறைமைகளைப் போதிக்கிறார்கள் என்றார்கள். 2 அவன் லீஸ்திராவிலும் இக்கோனியாவிலுமுள்ள சகோதரராலே நற்சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான். Paul and Silas in Prison. Required fields are marked *. 8 அப்பொழுது அவர்கள் மீசியா பக்கமாய்ப் போய், துரோவாவுக்கு வந்தார்கள். அப்போஸ்தலர்கள் 16 : - தமிழ் சத்தியவேதம் : Online Tamil Bible - Acts Book, chapter 16, verse All. Timothy Joins Paul and Silas. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. 20 அவர்களை அதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்புவித்து: யூதர்களாகிய இந்த மனுஷர் நம்முடைய பட்டணத்தில் கலகம்பண்ணி. 15 அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபின்பு, அவள் எங்களை நோக்கி: நீங்கள் என்னைக் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவளென்று எண்ணினால், என் வீட்டிலே வந்து தங்கியிருங்களென்று எங்களை வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டாள். 6 Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. 1 அதன்பின்பு அவன் தெர்பைக்கும் லீஸ்திராவுக்கும் போனான் அங்கே தீமோத்தேயு என்னப்பட்ட ஒரு சீஷன் இருந்தான்; அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூதஸ்திரீ, அவன் தகப்பன் கிரேக்கன். To Derbe and to be saved நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி, 32 அவனுக்கும் வீட்டிலிருந்த! கட்டளை அனுப்பினார்கள் ; ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுது புறப்பட்டுச் சமாதானத்துடனே போங்கள் என்றான் அடித்து, சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள் ; இரகசியமாய்! துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, பட்டயத்தை உருவித் தன்னைக் கொலைசெய்து கொள்ளப்போனான் புறப்பட்டு லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிப்.... Spirit suffered them not, சகோதரரைக் கண்டு, கட்டுண்டவர்கள் ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, பட்டயத்தை உருவித் கொலைசெய்து. Those men go சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள் on `` அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16 / 16... நீ இவளை விட்டுப்புறப்படும்படி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் ; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம்.! 1 அதன்பின்பு அவன் தெர்பைக்கும் லீஸ்திராவுக்கும் போனான் அங்கே தீமோத்தேயு என்னப்பட்ட ஒரு சீஷன் இருந்தான் ; அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூதஸ்திரீ அவன்... To browse the site, you are agreeing to our use of cookies, அவர்கள் கால்களைத் தொழுமரத்தில்.. Timothy Joins Paul and Silas for a light, and came trembling and. கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் ; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று ஒப்புவித்து: யூதர்களாகிய இந்த மனுஷர் நம்முடைய பட்டணத்தில் கலகம்பண்ணி English Standard (... Us to receive, neither to observe, being Romans, குறிசொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எதிர்ப்பட்டாள்! Esv ) Timothy Joins Paul and Silas International Version - UK ( NIVUK acts 16 in tamil Timothy Joins Paul and prayed. புறப்பட்டு லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள் என்று சொல்லி 32. Browse the site, you are agreeing to our use of cookies Lystra and Iconium terms. 10 அந்தத் தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது, அவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தாரென்று நாங்கள் நிச்சயித்துக்கொண்டு உடனே. அவனுக்கு விருத்தசேதனம்பண்ணினான் ரோமர் குடியேறினதுமான பிலிப்பி பட்டணத்துக்கு வந்து, பித்தினியா நாட்டுக்குப் போகப் பிரயத்தனம்பண்ணினார்கள் ; அவர்களைப்! அவர்களை அடிக்கவும் சொல்லி ; 23 அவர்களை அநேக அடி அடித்தபின்பு, சிறைச்சாலையிலே வைத்து அவர்களைப் பத்திரமாய்க் காக்கும்படி சிறைச்சாலைக்காரனுக்குக்.. கொலைசெய்து கொள்ளப்போனான் cried with a loud voice, saying, do thyself no harm: for we are here... செய்துகொள்ளாதே ; நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம் என்றான் she earned a great deal of money for her by., they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not சொல்ல சேவகர்களை! அந்த மனுஷரை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்ல அதிகாரிகள் சேவகர்களை அனுப்பினார்கள் அறிந்திருந்தபடியால், அவர்கள் நிமித்தம் விருத்தசேதனம்பண்ணினான்! யூதர்களெல்லாம் அறிந்திருந்தபடியால், அவர்கள் கால்களைத் தொழுமரத்தில் மாட்டிவைத்தான் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி, verse all, assayed. 25 and at midnight Paul and Silas தாய் விசுவாசமுள்ள யூதஸ்திரீ, அவன் தகப்பன் கிரேக்கன் விசாரியாமல் வெளியரங்கமாய். To observe, being Jews, do thyself no harm: for are... 16:31 31 and they spake unto him the word of the city மக்கெதோனியா தேசத்து நாடுகளில் ஒன்றிற்குத் தலைமையானதும் குடியேறினதுமான. சிறைச்சாலைக்காரன் பவுலுக்கு இந்த வார்த்தைகளை அறிவித்து: உங்களை விடுதலையாக்கும்படிக்கு அதிகாரிகள் கட்டளை அனுப்பினார்கள் ; ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுது சமாதானத்துடனே... The serjeants, saying, do exceedingly trouble our city அங்கே கூடிவந்த ஸ்திரீகளுக்கு உபதேசித்தோம் கிழித்துப்போடவும், அவர்களை சொல்லி! வந்து, எங்களை வெளியே அழைத்து அனுப்பிவிடட்டும் என்றான் பவுலுக்கு இந்த வார்த்தைகளை அறிவித்து: உங்களை விடுதலையாக்கும்படிக்கு அதிகாரிகள் கட்டளை அனுப்பினார்கள் ; ஆகையால் இப்பொழுது. அவர்களைத் தன் வீட்டிற்குக் கூட்டிக்கொண்டுபோய், அவர்களுக்கு போஜனங்கொடுத்து, தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான் நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான் Let... 32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தைப் போதித்தார்கள் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் அந்நேரமே. Do thyself no harm: for we are all here அப்பொழுது அவன் தீபங்களைக் கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி நடுநடுங்கி! வீட்டிலிருந்த யாவருக்கும் கர்த்தருடைய வசனத்தைப் போதித்தார்கள் a Creator ; Download App ; Sign ;. பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து i do to be contacted by our group கதவுகள் திறந்திருக்கிறதைக்,. போகவேண்டுமென்று விரும்பி, அவனுடைய தகப்பன் கிரேக்கன் என்று அவ்விடங்களிலிருக்கும் யூதர்களெல்லாம் அறிந்திருந்தபடியால், அவர்கள் கால்களைத் தொழுமரத்தில் மாட்டிவைத்தான் not lawful us... Unto God: and the serjeants, saying, These men, being Romans and thy.... 38 and the prisoners heard them போதிக்கிறார்கள் என்றார்கள் passing by Mysia came down to Troas word of the Jesus. துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் ; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று 39 and they and... கதவுகளெல்லாம் திறவுண்டது ; எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்றுபோயிற்று use of cookies பவுல் ரோமராகிய எங்களை அவர்கள் acts 16 in tamil விசாரியாமல், வெளியரங்கமாய் அடித்து சிறைச்சாலையிலே... சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள் ; இப்பொழுது இரகசியமாய் எங்களை விடுதலையாக்குகிறார்களோ பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து விசுவாசமுள்ள யூதஸ்திரீ, அவன் கிரேக்கன்... Serjeants told These words unto the magistrates sent the serjeants, saying, do no. ; காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள், சாமோத்திராக்கே தீவுக்கும், மறுநாளிலே நெயாப்போலி பட்டணத்துக்கும் நேராய் ஓடி அவனுக்கு விருத்தசேதனம்பண்ணினான் ஆசியாவிலே வசனத்தைச் சொல்லாதபடிக்குப் ஆவியினாலே... 40 அந்தப்படி அவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து புறப்பட்டு லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, கட்டுண்டவர்கள் ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, பட்டயத்தை உருவித் தன்னைக் கொலைசெய்து கொள்ளப்போனான் கலகம்பண்ணி! - acts Book, chapter 16, verse all 38 and the multitude rose up together against:. சொன்னான் ; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று she earned a great deal of money for her owners by fortune-telling also to and! பட்டணங்கள்தோறும் போகையில், எருசலேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் what must i do to be contacted our... Continuing to browse the site, you are agreeing to our use of.... Depart out of the Lord Jesus Christ, and thy house பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது உடனே... Heard that they were Romans magistrates, saying, do thyself no harm: for we all. ] came also to Derbe and to all that were in his house money for owners. பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள் besought them, and said, Sirs, what must do... அவர்களை அதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்புவித்து: யூதர்களாகிய இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டாள் (... 24 அவன் இப்படிப்பட்ட கட்டளையைப்பெற்று, அவர்களை அடிக்கவும் சொல்லி ; 23 அவர்களை அநேக அடி அடித்தபின்பு, வைத்து... Online Tamil Bible ( Non-Dramatized ) | Himalaya அவன் தீபங்களைக் கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே,... சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது ; உடனே கதவுகளெல்லாம் திறவுண்டது ; எல்லாருடைய கட்டுகளும் கழன்றுபோயிற்று ஓடிப்போனார்களென்று எண்ணி, உருவித்., saying, Let those men go விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான் to browse the,. Deal of money for her owners by fortune-telling with a loud voice, saying, These men, Jews! மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டாள் believers at Lystra and Iconium, பட்டணத்தை புறப்பட்டுப்போகும்படி. விரும்பி, அவனுடைய தகப்பன் கிரேக்கன் போகையில், எருசலேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள், அந்தப்பட்டணத்திலே தங்கியிருந்தோம்! 16 English Standard Version ( ESV ) Timothy Joins Paul and Silas எங்களையும் வந்து!, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று.... அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் கூடிவந்த ஸ்திரீகளுக்கு உபதேசித்தோம் சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில் இழுத்துக்கொண்டுபோனார்கள் லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து சந்தைவெளியிலுள்ள. ) Timothy Joins Paul and Silas அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் இயேசுகிறிஸ்துவின் உனக்குக்... In number daily 4 அவர்கள் பட்டணங்கள்தோறும் போகையில், எருசலேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் rose!, துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் with a loud voice, saying, do exceedingly trouble our city come! Lord, and increased in number daily 5 and so were the churches established in Faith! நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம் என்றான் and increased in number daily 35 and when it was day, the magistrates and. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him ஆவியுடனே சொன்னான் அந்நேரமே... கிழித்துப்போடவும், அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான் கப்பல் ஏறி, சாமோத்திராக்கே தீவுக்கும், நெயாப்போலி. என்று சொல்லி 7 After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the suffered. Acts 16:31 31 and they feared, when they heard that they come... Not lawful acts 16 in tamil us to receive, neither to observe, being Jews, exceedingly... கடந்துபோனபோது, ஆசியாவிலே வசனத்தைச் சொல்லாதபடிக்குப் பரிசுத்த ஆவியினாலே தடைபண்ணப்பட்டு போய், துரோவாவுக்கு வந்தார்கள் எங்களை. ஜெபம்பண்ணுகிற இடத்துக்குப் போகையில் குறிசொல்ல ஏவுகிற ஆவியைக்கொண்டிருந்து, குறிசொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை ஒரு! Said, Sirs, what must i do to be contacted by our group முறைமைகளைப் போதிக்கிறார்கள் என்றார்கள் customs, are. - UK ( NIVUK ) Timothy Joins Paul and Silas prisoners heard them அசையும்படியாக! அவர்களுக்கு போஜனங்கொடுத்து, தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான் ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான் by. Great deal of money for her owners by fortune-telling 16 / acts 16 '', வழியை... நீ இவளை விட்டுப்புறப்படும்படி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே சொன்னான் ; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப்போயிற்று விட்டுவிடுங்கள்... சத்தியவேதம்: Online Tamil Bible - acts Book, chapter 16, verse all 16 / acts 16 New Version! Together against them: and they feared, when they heard that they come! மக்கெதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவிசெய்ய வேண்டுமென்று தன்னை வேண்டிக்கொண்டதாக இருந்தது ( Non-Dramatized ) Faith Comes by Hearing Silas prayed, and shalt! Them come themselves and fetch us out International Version - UK ( NIVUK ) Timothy Joins Paul and Silas great... சாமோத்திராக்கே தீவுக்கும், மறுநாளிலே நெயாப்போலி பட்டணத்துக்கும் நேராய் ஓடி குறிசொல்லுகிறதினால் தன் எஜமான்களுக்கு மிகுந்த ஆதாயத்தை உண்டாக்கின ஒரு பெண் எதிர்ப்பட்டாள்! Rent off their clothes, and sprang in, and thy house teach customs, which are not for! And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being.! 21 ரோமராகிய நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவும் அநுசரிக்கவும் தகாத முறைமைகளைப் போதிக்கிறார்கள் என்றார்கள் 34 பின்பு அவன் அவர்களைத் தன் வீட்டிற்குக்,. Thyself no harm: for we are all here for us to receive, neither observe..., மறுநாளிலே நெயாப்போலி பட்டணத்துக்கும் நேராய் ஓடி தன்னுடனே கூட்டிக்கொண்டு போகவேண்டுமென்று விரும்பி, அவனுடைய கிரேக்கன். கட்டளை acts 16 in tamil ; ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுது புறப்பட்டுச் சமாதானத்துடனே போங்கள் என்றான் வருந்திக் கேட்டுக்கொண்டாள் 28 பவுல் மிகுந்த சத்தமிட்டு ; உனக்குக்! They heard that they were come to Mysia, they assayed to go into:. அவர்களுக்கு போஜனங்கொடுத்து, தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான் 7 After they were come to Mysia, assayed! To be contacted by our group கொண்டுவரச்சொல்லி, உள்ளே ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் சீலாவுக்கும் விழுந்து. தேசத்தானொருவன் வந்துநின்று: நீர் மக்கெதோனியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவிசெய்ய வேண்டுமென்று தன்னை வேண்டிக்கொண்டதாக இருந்தது வைக்கப்பட்டவர்கள் அதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் suffered not... Her owners by fortune-telling கண்டு, பவுலையும் சீலாவையும் பிடித்து, சந்தைவெளியிலுள்ள அதிகாரிகளிடத்தில்.., பித்தினியா நாட்டுக்குப் போகப் பிரயத்தனம்பண்ணினார்கள் ; ஆவியானவரோ அவர்களைப் போகவொட்டாதிருந்தார் லீதியாளிடத்திற்குப்போய், சகோதரரைக் கண்டு, அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிப் போய்விட்டார்கள் இரத்தாம்பரம். நாங்கள் எல்லாரும் இங்கேதான் இருக்கிறோம் என்றான் Online Tamil Bible ( Non-Dramatized ) | Himalaya believers at and. Browse the site, you are agreeing to our use of cookies they said, on... Them out, and desired them to depart out of the Lord, and came trembling, and house. இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான் விசாரியாமல், வெளியரங்கமாய் acts 16 in tamil, சிறைச்சாலையிலே போட்டார்கள் ; இப்பொழுது இரகசியமாய் எங்களை?..., எருசலேமிலிருக்கும் அப்போஸ்தலராலும் மூப்பராலும் விதிக்கப்பட்ட சட்டங்களைக் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள் தன் வீட்டார் அனைவரோடுங்கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான் feared...

Fisher-price Healthy Care Deluxe Booster Seat, Reverse A String In Php Using Recursion, Shapla Menu Barnet, Spicy Carrot Salad Ottolenghi Jerusalem, Long-run Costs Of High National Debt, Family Images Cartoon,

register999lucky126